Znanstveno – istraživački rad

Znanstvena istraživanja u košarci mogu se podijeliti na nekoliko bitnijih tematskih područja:

 

1. analiza sposobnosti, osobina i znanja košarkaša različitih dobnih skupina,

2. utjecaj trenažnog procesa na uspješnost u igri i

3. postupci dijagnosticiranja stanja igrača, trenera i sudaca kao aktivnih sudionika košarkaške igre te prognoziranje njihove uspješnosti

Većina objavljenih radova odnosi se na analizu sposobnosti, osobina i znanja košarkaša. Istraživanja motoričkih sposobnosti pokazala su da košarkaši ili košarkašice različitih dobi u odnosu na populaciju netreniranih osoba pokazuju visoku razinu bazičnih motoričkih sposobnosti, osobito koordinacije, eksplozivne snage, agilnosti i brzine. Ostale bazične motoričke sposobnosti u košarkaša značajne su za efikasnost igranja, ali je njihov doprinos nešto niži (Blašković i Hofman, 1983; Bregović, Matković i Blašković, 1988; Knjaz i Matković, 1997; Knjaz, B. R. Matković i Lukenda 1999).

Situacijsko – motoričke sposobnosti definirane su na temelju pojavnih struktura gibanja u igri. Brzina i preciznost dodavanja lopte, snaga izbačaja lopte, manipulacija loptom, brzina polaska u kretanje i kretanja s loptom i bez nje, preciznost ubacivanja lopte u koš, brzina kretanja u obrani te snaga odraza (ponegdje zamijenjena mjerom visine dohvata), jesu sposobnosti čiji je značaj za uspješno igranje košarke dokazano istraživanjima (Blašković i Milanović, 1983; Knjaz, 2000; Knjaz i Matković, 2002).

Morfološke karakteristike analizirane su mnogim ispitivanjima, a s osobitom se pažnjom proučavala i povezanost tih karakteristika s različitim, posebice motoričkim sposobnostima. Potvrđeno je da je longitudinalna dimenzionalnost jedan od važnih preduvjeta za kvalitetnu košarku. Potkožno masno tkivo predstavlja balastnu masu, osobito pri ispoljavanju eksplozivne snage (Blašković, Matković i B.R. Matković, 1989; Matković i Blašković, 1993; Matković, 1984).

Istraživanja kognitivnih funkcija pokazala su da su košarkaši izloženi visokim zahtjevima kako u generalnom faktoru inteligencije tako i u pojedinim primarnim činiteljima. Košarkaši su postizali osobito visoke rezultate u ispitivanjima vizualne spacijalizacije i verbalnog faktora. Rezultati su protumačeni složenošću igre i potrebom za brzim donošenjem odluke i realizacijom. Jedno je slično ispitivanje pokazalo nešto drugačije rezultate. No, tako dobiveni rezultati objašnjeni su neadekvatnim uzorkom ispitanika (Lanc, 1972; Holjevac, 1975; Bosnar i Matković, 1983).

Košarkaši su pri ispitivanju konativnih osobina pokazali nešto jače izraženu agresivnost i frustracijsku toleranciju, a niže vrijednosti su postigli u mjerama anksioznosti (Horga i Milanović, 1983). Također je na međunarodnoj razini utvrđen pojam tzv. pozitivnih zamišljanja kao važnog segmenta za uspješnosti u košarci (Catina, Swalgin, Knjaz i Fosnes, 2005). Kompleksnija istraživanja antropološkog statusa uglavnom su potvrdila parcijalne analize (Heimer, B.R. Matković i Matković, 1987; Blašković i sur., 1985; B. R. Matković, Heimer i Matković, 1990; Matković, B. R. Matković i Knjaz, 2005; Matković, 2009).

Utjecaj trenažnog procesa na antropološke pokazatelje treniranosti razmatran je u mnogim radovima. Analizirani su efekti treninga djece – košarkaša. Pokazalo se da sustavno treniranje košarke izaziva znatna poboljšanja rezultata u mjerama bazičnih i situacijsko – motoričkih sposobnosti, što se djelomično pripisuje normalnom razvoju, ali se ističe utjecaj učinkovitosti dobro planiranih i provedenih trenažnih postupaka (Matković, Blašković i B. R. Matković, 1989; Milanović i Jukić, 1992; Milanović i Kolovrat, 2002; Knjaz i Matković, 2002).

Programirano tjelesno vježbanje, primjena sadržaja i metoda vježbanja košarke u osnovnim i srednjim školama dovodi do značajnih promjena psihosomatskog statusa eksperimentalne grupe (Reljić, 1972; Radaković, Knjaz i sur., 1996). Realizacija programa (odabir metoda, sredstava, oblika rada te opsega i intenziteta opterećenja) dala je očekivane efekte u razvoju bazičnih i specifičnih motoričkih te funkcionalnih sposobnosti u treningu vrhunske košarkaške momčadi u pripremnom periodu. Poboljšanje rezultata postignuto je za igrače na svim pozicijama u momčadi (Milanović, 1984, 1985; Knjaz i Matković, 2002).

Od različitih metoda primijenjenih u košarkaškom treningu mentalno retardiranih osoba najbolji su rezultati postignuti s grupom s kojom se radilo situacijskom metodom učenja i vježbanja (Matković, 1992). Košarka osoba s invalidnošću posljednjih je godina doživjela velik procvat, a istraživači s Fakulteta također su se uključili u utvrđivanje zakonitosti koje postoje u toj specifičnoj aktivnosti (Ciliga, 2000; Ciliga i Petrinović Zekan, 2003). Evaluacija metoda učenja na uzorku košarkaških početnika utvrdila je kvalitativne razlike unutar njih generalno te s obzirom na pojedine elemente košarkaške tehnike (Knjaz, 2005).

U skupini radova koji su razmatrali postupke za dijagnosticiranje stanja igrača i prognoziranje uspješnosti igranja opisani su postupci utvrđivanja valjanosti i pouzdanosti mjernih instrumenata primjenjivi u različitim intervalima treninga za različite dobne skupine. Za većinu primijenjenih pojedinačnih testova, kao i za baterije testova, dobivene su visoke vrijednosti pouzdanosti i faktorske valjanosti, stoga autori preporučuju njihovu primjenu u funkciji programiranja treninga i za selekciju igrača različite životne dobi (Blašković, Milanović i Matković, 1982; Matković i sur., 1989; Milanović i Fattorini, 1990; Dizdar, Trninić i Matković, 2001; Trninić, Dizdar i Dežman, 2002; Rupčić i sur., 2007).

Analizirano je i dijagnosticiranje stanja drugih aktivnih sudionika košarkaške igre kao što su treneri i suci (Matković, Swalgin i Knjaz, 2005; Matković, Knjaz i Cigrovski, 2006; Matković i sur. 2007; B. R. Matković i sur., 2007; Rupčić i sur., 2008; B. R. Matković, Matković i Rupčić, 2009; Rupčić i sur., 2009; Zirdum, B. R. Matković i Rupčić, 2009). Utvrđeno je relativno loše stanje trenera na području zdravstvenog stanja, prehrambenih navika te znanja o prehrani, iako je riječ o izuzetno važnim čimbenicima u kvalitetnom i dugovječnom obavljanju posla košarkaškog učitelja i trenera. Istraživanja fiziološkog opterećenja košarkaških sudaca pokazala su da su suci izloženi visokom fiziološkom opterećenju tijekom cijele košarkaške utakmice te da imaju iznimno visoke vrijednosti u testovima za procjenu kondicijsko – motoričke pripreme.

U postupku dijagnostike nije zaobiđena niti uključenost i važnost informatike te je u tom segmentu napravljen program za evaluaciju uspješnosti igrača tijekom igre koji je, kao i rezultati mnogih drugih istraživanja, našao svoju primjenu u praksi (Swalgin i Knjaz, 2006, 2007).
U razdoblju od 1997. do 2002. godine Ministarstvo znanosti i tehnologije RH poduprlo je projekt “Mini košarka” u sklopu kojega je izrađen niz znanstvenih i stručnih radova te jedan magisterij (Knjaz i Matković, 1997; Knjaz, Matković i B.R. Matković, 1999; Knjaz, 2000; Matković i sur. 2001; Knjaz i Matković, 2002; Knjaz, Matković i B.R. Matković, 2002).

Godine 2008. odobren je projekt pod naslovom “Zdravstvene navike sportskih trenera” pod vodstvom prof. dr. sc. Bojana Matkovića. Do sada je na temelju provedenih istraživanja u Hrvatskoj i inozemstvu objavljeno mnoštvo radova (Matković, Knjaz i Cigrovski, 2006; Matković, Swalgin i Knjaz, 2007; Matković, Ružić, Knjaz, B. R. Matković i Rupčić, 2007; B. R. Matković, Matković, Ružić, Knjaz i Rupčić, 2007; Rupčić i sur., 2008; B. R. Matković, Matković i Rupčić, 2009; Zirdum, B. R. Matković i Rupčić, 2009).
U periodu od 2010. do 2016. godine objavljen je znatan broj znanstvenih radova koji su proučavali utjecaj različitog oblika fiziološkog opterećenja na izvedbu specifičnog motoričkog znanja u košarci, osobito tijekom šutiranja (Rupčić, T., Knjaz, D., Baković, M., Devrnja, A. i Matković, R.B. , 2015; Borović, I., Rupčić, T. i Antekolović, Lj., 2016; Rupčić, T., Knjaz, D., Baković, M., Borović, I. i Zekić, R., 2016.

Pri Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 2016. godine osnovan je Laboratorij za sportske igre koji će sigurno doprinijeti stvaranju novih znanstvenih spoznaja, a sve sa svrhom unapređenja košarkaške prakse.

*preuzeto iz „Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 1959. – 2009. – Monografija (Košarka)“.

Neki od objavljenih znanstvenih radova

Icon
Borović, I., Rupčić, T., Matković, R.B., Garafolić, H. and Dadić, M. (2016). Anthropological profile of u16 basketball players. Acta Kinesiologica 10 (2016) Suppl 1: 71-77
Icon
Matković, B., Knjaz, D., Cigrovski, V. (2006). Sport nutrition knowledge of coaches. Croatian Sports Medicine Journal; 21:3-7.
Icon
Matković, B., Swalgin, K., Knjaz, D. (2007). Health - related habits of basketball coaches. Croatian Sport Medicine Journal; 22:82-85.
Icon
Rupčić, T., Matković, B., Knjaz, D. (2010.) Anthropological profile of basketball referees. Croatian Sport Medicine Journal. 25(1), 16-22.
Icon
Rupčić, T., Matković, B., Knjaz, D., Nedić, A., Popek, S. (2012). Differences in physiological load of the referees with concideration to the period of the basketball game. SportLogia, 8(1), 51-56.
Icon
Rupčić, T., Knjaz, D., Baković, M., Devrnja, A., Matković, B.R. (2015). Impact of fatigue on accuracy and changes in certain kinematic parameters during shooting in basketball. Croatian Sport Medicine Journal. 30 (1), 15-20.
Icon
Knjaz, D., Krtalić, S., Matković, B. (2010). Evaluation of interpersonal relationship between basketball players and their coaches. Croatian Sport Medicine Journal. 25(2), 102-110.